İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/26) (14.01.2022 T. 31619 R.G.)

İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2022/26)

MADDE 1 – 31/12/2021 tarihli ve 31706 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/1)’nin Ek-1’inde yer alan “7225.30.90.00.00” GTİP numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı GTİP numaralı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

7225.30.90.00.11 Asitlenmiş Olanlar
7225.30.90.00.19 Diğerleri

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi: 31/12/2021

Sayısı: 31706 (4. Mükerrer)