KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

  1. AMAÇ

HGL Gümrük Müşavirliği Lojistik ve Dış Tic. A.Ş. (“HGL”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duymakta, veri güvenliğine önem vermekte olup bu husus şirketimizin öncelikleri arasındadır. Bu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması amacı ile müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, web sitesi kullanıcılarının, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, HGL eski çalışanlarının, stajyerlerinin, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, iş ortaklarımızın, grup şirket çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere göre toplanması, işlenmesi ve korunması ilkelerini benimsiyoruz.

Bu nedenle de; kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi, kimlerle paylaştığımızı ve haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi  açıklayan bu metni dikkatlice okumanızı öneriyoruz.

Hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, HGL ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, hukuka ve dürüstlük kuralına uyun olmak kaydıyla belirli açık ve meşru amaçlarla kaydedilebilecek, saklanabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği çerçevede, şirketimizle ilişkiniz sürdüğü müddetçe işlenebilecek ve 3. Kişilerle paylaşılabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı şekli ile HGL olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, sizlerden elde ettiğimiz bilgileri sizlerle ilişkimiz kapsamında belirlenmekteyiz.

  1. TANIMLAR

İşbu aydınlatma metninde geçen;

ifade eder.

  1. VERİ SORUMLUSU

Veri Sorumlusu : HGL Gümrük Müşavirliği Lojistik ve Dış Tic. A.Ş.

 

İrtibat Kişisi : Kemal Aktuna

Telefon :  0212 875 77 00

Email : kemal.aktuna@hgl.com.tr

  1. UYGULAMA

HGL Gümrük Müşavirliği Lojistik ve Dış Tic. A.Ş. olarak;

Müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, web sitesi kullanıcıları, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, HGL eski çalışanları, stajyerleri, şirket hissedarları, şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, grup şirket çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve 3. kişiler ile ilgili, uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde güvence altına alınması, toplanması, işlenmesi, aktarılması ve imhası konusunu önemsemekteyiz.

Bu çerçevede, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi 6698 KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve amaçlarımız ile sınırlı, ilgili ve ölçülü olarak işleyebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilecek, saklayabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

6698 KVKK’ nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olarak, meşru menfaatlerimiz için veya tarafınızca (ilgili kişilerce) alenileştirilmiş olması koşuluyla, işleme şartları olmadığı takdirde açık rıza ile işlenebilecektir. Ayrıca işlenen tüm kişisel verileriniz;

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından, kalitemizden ödün vermeden aşağıdaki amaçlar için işlenebilecektir;

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi şeklinde toplanabilir.

Ticari süreçlerin yürütülmesi faaliyetleri çerçevesinde; iletişim formları, kartvizitler, tedarikçi bilgi talep formları, diğer ticari belgeler, ödeme bilgi ve belgeleri, kıymetli evraklar, çalışan ve stajyer aday başvuru formları, özgeçmişler, elektronik posta, internet sitesi, çeşitli sözleşmeler, tüketici şikayet formları, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, diğer 3. Kişiler de dahil olmak üzere şirketimiz dışından da elde edilebilecek şekilde çeşitli yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; verilerin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi, veri güvenliği tedbirlerinin alınarak, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, HGL ile birlikte sorumlu olmak üzere;

Yasal mevzuattan kaynaklı yükümlülükler ve ihtiyaçlar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, finansal riskleri değerlendirmek amacı ile aracı finans kuruluşlarına, denetim süreçlerinin yürütülmesi amacı ile bağımsız denetim firmalarına, iş seyahatleri ve organizasyon, , tedarikçilerimize, hissedarlarımıza ve iş süreçlerimizde destek aldığımız yerel/uluslararası kuruluşlara, bağlı ortaklıklar ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı HGL olarak faaliyetleri yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet alınan işbirliği içinde olunan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilecektir.

  1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Mevzuat gereği ilgili kişisel veriler belirli sürelerle saklanmak zorundadır. Bu nedenle kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde ve gerekli sürede saklamak şirketimizin sorumluluğundadır. Bu saklama süreleri hazırlanan kişisel veri envanterinde veri bazında ayrıntılı şekilde tanımlanmıştır. Kişisel veriler mevzuatta öngörülen veya amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Veriler fiziki veya elektronik ortamda saklanır. Verilerin saklanması ve muhafazası için gereken güvenlik tedbirleri alınmış ve güvenli ortam şirketimizce sağlanmıştır. Saklama süresi sona eren kişisel veriler 6 aylık periyotlarda imha edilir. (silme/yoketme/anonim hale getirme)

  1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

6698 KVKK’ nın 11. maddesi çerçevesinde,

haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi içeren dilekçe ya da www.hgl.com.tr adresinde ki Bilgi Talep Formu’nu doldurmak suretiyle;

Başvuru yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Gönderimde belirtilecek bilgi

Şahsen başvuru

Beylikdüzü OSB Mah. Mermerciler San. Sit. 7 Cad. No:4 K:2 Beylikdüzü İstanbul – Türkiye

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Noter Vasıtasıyla

Beylikdüzü OSB Mah. Mermerciler San. Sit. 7 Cad. No:4 K:2 Beylikdüzü İstanbul – Türkiye

Zarfın üzerine “KVKK Bilgi Talebi”

Güvenli Elektronik vasıtalarla

hglgumruk@hs01.kep.tr

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi”

Kayıtlı e-posta adresiniz ile

kvkk@hgl.com.tr

E-posta konu kısmına “KVKK Bilgi Talebi

Yukarıda ki madde kapsamında talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede (en geç 30 gün içinde) ücretsiz olarak veya KVK Kurulu’nun belirleyeceği ücret tarifesinde ki koşullara göre sonuçlandıracaktır.

İlgili kişi olarak, 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 14. maddesi gereğince, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiğiniz tarihten itibaren otuz gün veya her hâlde kişinin onayı ile başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

6698 KVKK’nun 28/2 maddesi uyarınca; aşağıda belirtilen durumlarda kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, yukarıda belirtilen diğer haklarını ileri süremezler:

  1. DİĞER HUSUSLAR

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi ile ilgili Aydınlatma Metni kapsamındaki süreçlerde kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikli olarak uygulanacaktır.

Aydınlatma Metni internet sitesinde “www.hgl.com.tr” yayımlanarak ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır. Değişen şartlara ve mevzuata uyum sağlamak amacıyla Aydınlatma Metninde değişiklik ve güncellemeler yapılabilecek olup yukarıda yazılı internet sitesi üzerinden ilgili kişilere sunulabilecektir.


HGL Gümrük Müşavirliği Lojistik ve Dış Tic. A.Ş.

Bilgi Talep Formu