5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında uygulanan anti-damping vergisi askıya alındı

8 Eylül 2021 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31592
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/44)
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Endonezya Cumhuriyeti, Kore
Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik
pozisyonunda sınıflandırılan “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ithalatında yürürlükte bulunan
dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,
b) Endonezya: Endonezya Cumhuriyeti’ni,
c) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,
ç) Hindistan: Hindistan Cumhuriyeti’ni,
d) Karar: 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kararı,
e) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,
f) Polyester elyaf ithalatında korunma önlemi: 23/8/2021 tarihli ve 4412 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile
yürürlüğe konulan Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar ile yürürlüğe konulan
korunma önlemini,
g) Tayland: Tayland Krallığı’nı,
ğ) Tayvan: Çin Tayvanı’nı,
ifade eder.
Mevcut önlemler
MADDE 4 – (1) 20/4/2018 tarihli ve 30397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/13) uyarınca Endonezya ve Güney Kore; 20/10/2018 tarihli ve 30571
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/36)
uyarınca ÇHC; 4/8/2019 tarihli ve 30852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/26) uyarınca Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli “poliesterden sentetik devamsız
lifler (polyester elyaf)” ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulmuştur.
Gerekçe
MADDE 5 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, ithalatta korunma önlemlerine ilişkin mevzuat
kapsamında korunma önlemi uygulanan bir malın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler, korunma
önleminin yürürlükte kaldığı süre ile sınırlı olmak kaydıyla kısmen veya tamamen askıya alınabilir ve bunların nevi
değiştirilebilir.
(2) Polyester elyaf ithalatında korunma önleminin yürürlüğe konulması nedeniyle, 4 üncü maddede belirtilen
dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşılmıştır.
Karar
MADDE 6 – (1) Kararın 9 uncu maddesi çerçevesinde, Kurulun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile 4 üncü
maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının korunma
önlemi yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verilmiştir.
(2) Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4 üncü maddede belirtilen dampinge
karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda dampinge karşı
önlem tahsil edilmez. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda
dampinge karşı önlemin fazla olan kısmı tahsil edilir.
(3) İthalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler kapsamında ithal lisansı beyan edilmesi
durumunda 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilir.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen askıya alma kararı, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin
ve 4 üncü maddede belirtilen dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ 23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.